Regulamin Akademii Rozwoju

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji Akademia Rozwoju, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych użytkowników Akademii Rozwoju.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 • Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki uczestnictwa w Akademii Rozwoju, prawa i obowiązki Akademii Rozwoju oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Akademii Rozwoju z tytułu świadczenia usług,
 • 4GROW - należy przez to rozumieć Mateusz Dąbrowski 4GROW z siedzibą w Kobyłce (kod pocztowy 05-230 Kobyłka) przy ul. Cichej 3, REGON 142392613, NIP 125-111-51-49,
 • Akademii Rozwoju - należy przez to rozumieć internetowy serwis dostępny pod adresem akademia.4grow.pl; jedynym właścicielem Akademii Rozwoju jest 4GROW,
 • Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez 4GROW w ramach Akademii Rozwoju,
 • Koncie Użytkownika - należy przez to rozumieć zbiór danych osobowych Użytkownika dobrowolnie zamieszczonych przez niego w Akademii Rozwoju i niezbędnych do korzystania z serwisu,
 • Profilu Użytkownika - należy przez to rozumieć dane przypisane przez Użytkownika oraz system do Konta Użytkownika, zebrane na jednej stronie o określonym adresie,
 • Treści - należy przez to rozumieć dowolną z następujących form: komentarz, wpis, artykuł, test, audiobook, test, temat na forum, konkurs, zgłoszenie do konkursu,
 1. Akademia Rozwoju umożliwia Użytkownikom publikowanie Treści oraz poznawanie i komentowanie Treści innych osób.
 2. Publikowanie własnych Treści:
 • nie wymaga wcześniejszej rejestracji i zalogowania się w przypadku tworzenia komentarza lub zadawania pytania poprzez link tworzenia komentarza/dyskusji.
 • wymaga wcześniejszej rejestracji i zalogowania się w przypadku tworzenia artykułu, audiobooka, testu, tematu na forum, konkursu oraz zgłoszenia do konkursu.
 1. Każdy korzystający z Akademii Rozwoju (dalej: Użytkownik) zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
 2. Rejestracja następuje w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika adresu elektronicznego.
 3. 4GROW nie ponosi odpowiedzialności za zawartość Treści.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania kultury osobistej w wypowiedziach. Treść nie może zawierać:
 • Zawartości sprzecznych z prawem,
 • Zawartości sprzecznych z dobrymi obyczajami (w szczególności obraźliwych, wulgarnych),
 • Zawartości naruszających prawa 4GROW
 • Zawartości naruszających prawa innych osób (w szczególności szerzących nienawiść rasową, obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność lub inne dobra osobiste),
 • Zawartości naruszających zasady współżycia społecznego,
 • Zawartości reklamowych. Wyjątek stanowi zawartość reklamowa o ograniczonej odrębnymi zasadami ilości znaków, zamieszczona wraz z Treścią stworzoną przez Eksperta. Usługa, której dotyczy w/w zawartość reklamowa, musi być tematycznie powiązana z dodaną Treścią,
 • Wiadomości przesyłanych łańcuszkowo.
 1. 4GROW zastrzega sobie prawo do redagowania i/lub usuwania wpisów zawierających treści, o których mowa w punkcie 8.
 2. Użytkownik może zgłosić naruszenie zasad regulaminu moderatorowi, opcja „Zgłoś do moderatora”.
 3. 4GROW ma prawo blokowania dostępu do Akademii Rozwoju Użytkownikom dopuszczających się naruszeń niniejszego regulaminu.
 4. Użytkownik publikujący swoje Treści w Akademii Rozwoju, niniejszym upoważnia nieodpłatnie 4GROW do ich:
 • utrwalania i zwielokrotniania (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia),
 • publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez sieci telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu,
 • nadawania i reemitowania, w tym za pomocą  wizji  lub fonii przewodowej  lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych.
 1. Użytkownik zamieszczający w Akademii Rozwoju materiały w formie wypowiedzi zrzeka się wszelkich roszczeń względem 4GROW z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z Akademii Rozwoju bez podania przyczyny) tych treści.
 2. Przepis określony w p.13 stosuje się również do treści o charakterze utworu autorskiego.
 3. Dane osobowe Użytkownika są nieudostępniane publicznie, chyba że sam zdecyduje się na udostępnianie ich publiczne, poprzez wypełnienie pól "publicznego profilu użytkownika" w Profilu Użytkownika. Wszelkie pozostałe miejsca, w których Użytkownik jest proszony o podanie danych osobowych są nieudostępniane publicznie i służą do automatyzacji obsługi wortalu przez Użytkownika.
 4. Użytkownik może dowolnie zmieniać swoje dane osobowe w Profilu Użytkownika a także usunąć konto w dowolnym momencie.
 5. 4GROW zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu. O zmianach Użytkownik będzie powiadomiony przy najbliższej próbie logowania.
 6. Użytkownik, zakładając konto, wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie drogą mailową powiadomień o nowościach w AR. W każdej chwili Użytkownik może wypisać się z listy odbiorców powiadomień klikając link "Zrezygnuj z powiadomień" znajdujący się w każdym powiadomieniu mailowym.
 7. Umieszczenie oferty usług w profilu Eksperta, jest jednoznaczne z udzieleniem jednorazowego, 20% rabatu na opisane usługi, Użytkownikowi AR, któremu przysługuje odbiór nagrody za zgromadzenie 50 plusów. Rabat jest ważny przez miesiąc od momentu uzyskania do niego prawa.
 8. W przypadku, gdy Ekspert decyduje się na zamieszczenie swojej oferty reklamowej w comiesięcznym mailingu wysyłanym do Użytkowników AR, wyraża jednocześnie zgodę na udzielenie dodatkowych 10% rabatu na reklamowaną usługę.
 9. Rabaty udzielone przez firmę zamieszczającą treści ofertowe na AR i w mailingach AR, sumują się.
© copyright 4GROW 2010
Kontakt                            Regulamin i Polityka Prywatności
Design: LUK | Powered by YASNE